PREDMET: Pravni savjeti i mišljenja – nekoliko primjera iz pravne prakse za web stranicu BNZH

  1. Korisnica mirovine primala je mirovinu temeljem Rješenja Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u predmetu ostvarivanja prava na prijevremenu starosnu penziju u mjesečnom iznosu od 140 KM od  dana 25.07.2006. god. Korisnica mirovine je državljanka RH i mirovinu prima iz BiH – DAKLE PITANJE JE BILO DA LI MOŽE OSTVARITI PRAVO NA POVEĆANJE MIROVINE U RH.

Pravo može ostvariti samo u državi koja joj je izdala predmetno rješenje, dakle to je Federacija BiH, jer povećanje iznosa inozemne mirovine ovisi o zakonskim promjenama isplatitelja, nastavno se navodi da osoba koja prima samo mirovinu iz inozemstva i nije korisnik hrvatske mirovine, neće primati energetski dodatak.

  1. U predmetu zasnivanja radnog odnosa u državnu službu – podnositelj u cjelosti ispunjava uvjete za prijam u državnu službu, ali je primljena osoba koja ne ispunjava zakonske uvjete – DAKLE PITANJE JE BILO DA LI PODNOSITELJ IMA PRAVO ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU.

Ima pravo ali to pravo nije dobio s obzirom na činjenicu da se nisu primijenile odredbe o stručnoj spremi, nisu se primijenile odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njegovih obitelji – Prava u svezi rada – Pravo na prednost pri zapošljavanju, te primjena Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, u kojem se navodi, da je potrebno osigurati srazmjernu zastupljenost, pri čemu prednost imaju predstavnici nacionalnih manjina pod istim uvjetima.

Iz tog razloga u ovom predmetu je pokrenut Upravni spor pred Upravnim sudom u Zagrebu.

3. U predmetu podnošenja Zahtjeva za ostvarivanje prava na boravak, privremeni i stalni boravak – DAKLE PITANJE JE BILO DA LI PODNOSITELJ IMA PRAVO NA PRODULJENJE STALNOG BORAVKA U SVRHU SPAJANJA OBITELJI.

Podnositelj ostvaruje pravo, no u predmetnom slučaju isti nije ostvario predmetno pravo, s obzirom na činjenicu da je propustio zakonski rok za produljenje predmetnog prava, ovdje je Zakon o strancima jasan i decidiran, te se u navedenom slučaju gubi pravo na produljenje stalnog boravka i podnositelj treba podnijeti novi zahtjev od kada mu teku i nova prava.

  1. U predmetu podnošenja Prijedloga za brisanje upisa zabilježbe u nadležnoj gruntovnici – DAKLE PITANJE JE BILO DA LI KORISNIK SOCIJALNE POMOĆI MOŽE BRISATI ZABILJEŽBU REPUBLIKE HRVATSKE.

Prema starom Zakonu korisnici socijalne pomoći, a da bi primali određenu novčanu naknadu nadležnog Centra za socijalnu skrb, morali su dati privolu upisa Republike Hrvatske na nekretnine korisnika; novim Zakonom takova odredba je brisana.

Prema tome korisnici socijalne pomoći VIŠE NISU DUŽNI DATI PRIVOLU REPUBLICI HRVATSKOJ za upis na nekretninu korisnika.

Indira Kartal odvjetnica i voditeljica BPP